Yeni İstihdam Teşvikleri

Sayın Üyemiz,
 
TBMM’de kabul edilen ve 27.03.2018 tarih, 30373 sayılı 2.mükerrer resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun ile mevcut istihdam destek ve teşviklerine ilave olarak 1.1.2018/31.12.2020 tarihleri arasındaki 3 yıllık süreyle uygulanmak üzere yeni bir destek ve teşvikler uygulamaya konulmuş bulunmaktadır. Yeni istihdam teşviklerine ilişkin olarak hazırlanan bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.
 
Bilginize sunarız.
 
·         Kanun ile ayrıca 1 Nisan 2018 tarihinden önceki dönemde tüm şartları taşıdığı halde 5510 sayılı, 4447 sayılı, 6111 sayılı Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan istihdam prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanmamış işyerlerinin en geç 31.05.2018 tarihine kadar SGK’na yazılı olarak başvurmaları halinde bu kanunlar ile getirilmiş teşviklerden yararlanma imkanları bulunmaktadır.
 
 

İlave İstihdam Teşviki (2018)

 
 

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

 
Sigortalıların;
 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerinceistihdam edilmeleri,
    gerekmektedir.
               
 

       İşyeri yönünden aranılan şartlar:

 
 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.
 
 

      Ek Kurallar

 
 • Bilişim sektöründe destekten yararlanacak işyerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 • 1/1/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
 • Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.
 
Örnek 1
Ø İmalat sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede destek kapsamına giren bir sigortalının 1/1/2018 tarihinde işe alındığı ve 2018/Ocak ayında bu sigortalının prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 8.000 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken;
Ø Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 8.000,00 x %37,5 = 3.000 TL olacaktır.
Ø Ancak destek tutarı 2018/Ocak ayına ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyeceğinden destek tutarı en fazla  2.029,50 TL ( 30 (gün) x 67,65 ) olacaktır.
Ø Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenecek tutar 3.000-2.029,50= 970,50 TL olacaktır.
 
Örnek 2
 
Ø Tarım sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede destek kapsamına giren bir sigortalının işe alındığı ve 2018/Şubat ayında bu sigortalının prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının ise 2.029,50 TL olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için ödenmesi gereken
Ø Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi ve işsizlik sigortası primi tutarı toplam 2.029,50 x %37,5 = 761,06 TL ‘dir.
Ø Destek tutarı 2.029,50 x % 37,5= 761,06 TL olacaktır.
            Destek sonrası işveren tarafından ilgili sigortalı için ödenecek prim olmayacaktır.
 
 

Bir Senden Bir Benden İstihdam Teşviki

 
 

      Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

 
Sigortalıların;
 
 • 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olmaları,
 • 1/1/2018 ile 31/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,
 gerekmektedir.
 
 

      İşyeri Yönünden Aranan Şartlar

 
      İşyerinin;
 • İmalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektör işverenine ait olması,
 • İşyerinin 2017 yılındaki sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması,
 • Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında SGK’ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
gerekmektedir.
 
ü Destek tutarı
 
 • 2018 yılı için asgari ücretli çalışanın işverene aylık toplam maliyeti 2.486,14 TL’dir. İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi desteği sağlanacaktır.
 • Prim Desteği; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06 TL) destek sağlanacaktır.
 • Ücret Desteği; 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (1.603,20 TL) destek sağlanacaktır.
 • Vergi Desteği; Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri karşılanacaktır.
 
ü Destek Süresi
 
 • Bu teşvik kapsamında sağlanacak destekler 2018 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için yararlanılır.
 
     Örnek 3:   İmalat sektöründe faaliyet gösteren (K) Limited Şirketinde;
 
Ø Sigortalı (A)’nın 26.1.2018 tarihinde,
Ø Sigortalı (B)’nin 5.2.2018 tarihinde, işe alındığı varsayıldığında, Kanunda aranan diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla,
Ø Sigortalı (A)’dan dolayı 2018/Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve    Aralık
Ø Sigortalı (B)’den dolayı 2018/Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül, Kasım
            aylarında destekten yararlanılabilecektir.
 
 

     Ek Kurallar

 
 • İşyerleri, 2017 yılındaki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak istihdam edecekleri en fazla iki sigortalı için bu teşvikten yararlanabilir.
 • İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı (anne, baba, kaynana, kayınbaba ve çocuk) ya da eşi olmaması gerekmektedir.
 • Destekten yararlanmakta olan işverenler; destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.
 • Bu teşvikten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5 puanlık prim indirimi ile 6 puanlık prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.
 • 2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu destekten yararlanamaz.
 
      Örnek 4:
 
Ø İmalat sektöründe faaliyet gösteren (Z) Limited Şirketinde çalışan ve bu destek kapsamında 1/1/2018 tarihinde işe alınan bir sigortalı için 2018/Şubat ayına ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısının 30, prime esas kazanç tutarının 3.000 TL olduğu varsayıldığında, bu sigortalı için;
Ø Destek öncesi işveren tarafından ödenmesi gererken tutar: 3.000 x %37,5 =1.125 TL
Ø İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutar: 2.029,50 x %37,5=761,06 TL
Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken tutar: 363,94 TL (1.125-761,06) olacaktır.
  
      Örnek 5:
 
     Sigortalının prim ödeme gün sayısının;
Ø 20 olduğu varsayıldığında; bu sigortalı için 20 x 53,44 =1.068,80 TL,
Ø 30 olduğu varsayıldığında ; bu sigortalı için 30 x 53,44 = 1.603,20 TL,  ücret desteği sağlanacaktır.
 
 

      2018 YILI KURS VE PROGRAM UYGULAMALARI

 
Ø 2018 yılında bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresi 6 AY olarak uygulanacaktır.
Ø 2018 yılında işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL ödenecektir. Ay içerisinde 26 fiili gün programa katılan kişilere net 1603 TL ödeme yapılacaktır. Öğrencilere 46,23 TL , işsizlik ödeneği almakta olanlara ise 30,82 TL cep harçlığı ödenecektir.
Ø Bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin meslekleri olarak öngörülen mesleklerde 18-29 yaş aralığındaki katılımcılar için program süresi en fazla 9 AY olarak uygulanabilecektir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda katılımcı zaruri gideri günlük 75 TL olarak uygulanacaktır.
Ø 2018 yılında 2-5 yaş arasındaki (2 ve 5 yaş dahil) çocuğu olan ve kurs veya programlarımıza katılan annelere kurs/program süresince aylık 400 TL bakım desteği karşılanacaktır. kreşe/gündüz bakımevine (özel veya kamu) devam eden kadın kursiyer/katılımcılar yararlanabilecektir. Destekten yalnızca bir çocuk için yararlanılabilecektir.
 
Ø 2018 yılında kendi işini kurmak isteyen engellilere en fazla 3.000 TL kuruluş işlemleri desteği, 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL işletme gideri desteği ve makine, teçhizat, yazılım, donanım, v.b. alımı için en fazla 36.000 TL kuruluş desteği olmak üzere toplam 50.000 TL destek sağlanacaktır.
Ø 2018 yılında kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere ise 30.442 TL’ye kadar destek sağlanacaktır.
 
 
BAŞVURLAR (SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA YAPILACAKTIR.