Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden Duyuru

             Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 15 Şubat 2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Ticaret sicili müdürlüklerinin şirket kuruluşunda tek temas noktası olması amaçlanmıştır.

Bu amaçlar doğrultusunda;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 40, 64, 575, 585 ve 587 nci maddelerinde, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 2, 61 ve 89 uncu maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin kuruluşta defter tasdiki (TTK Madde 64/3) yeni düzenleme ile ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları ticaret sicili müdürlükleri tarafından yapılacaktır.
Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri ile Limited, Anonim Şirket ve Kooperatiflerde kurucuların sözleşmede yer alan imzalarının tasdiki için müdürlük tarafından yetkilendirilmiş personel huzurunda müdürlükte imzalanacaktır.
Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde müdürlüklere ibrazı zorunlu olan imza beyannameleri ile Limited, Anonim Şirket ve Kooperatiflerde kurucuların sözleşmede yer alan imzalarının tasdiki sırasında;
-Mersis talep numarası ile müracaat edilip, müracaat anında kimlik doğrulama amacıyla kurucuların ve varsa vekil, tercüman, şahitlerin kimlik asıllarının ve üçer adet kimlik fotokopilerinin bulunması gerekir.
-Kişinin ayırt etme gücünün bulunup bulunmadığına ilişkin şüphe duyulursa, şüphe edilen hususun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şahsın ayırt etme gücünü haiz olduğuna ilişkin yetkili makamlardan alınacak bir belgenin ibraz edilmesi istenecektir.
-Kişinin, okur-yazar olmaması durumunda, mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle imza attırılabilir.
-Kişinin Türkçe bilmemesi durumunda yeminli bir tercüman bulundurulması zorunludur.
-Kişinin, sağır, dilsiz veya görme engelli olup da yazı ile anlaşmanın mümkün olmadığı hallerde; sağır ve dilsizler bakımından işaret dilinden anlayan yeminli bir tercümanın, görme engelliler için iki tanığın huzurda bulunması gerekir.
-İmzanın yeminli tercüman veya tanık huzurunda atılması halinde bu husus bir tutanağa bağlanarak, tutanakta yeminli tercüman veya tanıkların kimlik bilgileri ile imzalarına yer verilecektir. Tutanak sicil dosyasında saklanacaktır.
Sadece limited şirketlerde, sermaye için nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı kaldırıldı.
Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için saat 16:00 a kadar Ticaret Sicili Müdürlüğümüze sözleşme tasdiki ve şirket tesciline ilişkin müracaatların yapılması hususu önemle rica olunur.