SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMİ

             Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 02.02.2018 tarih, 2069 sayılı yazılarında: Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14’üncü maddesi doğrultusunda, 2017 yılı ve öncesinde düzenlenen ve 31.12.2017 tarihi itibariyle geçerliliğini koruyan satış belgeleri için Ocak - Mart aylarına isabet eden dönemde 2018 yılı süre uzatım işlemi yapılması gerektiği belirtilmektedir.

İlgili mevzuatı kapsamında süre uzatım işlemi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki satışı yapan perakende satıcılar ile toptan satıcıların, açık alkollü içki satıcılarının ve nargile sunum uygunluk belgesi sahibi satıcıların işlem bedelini Ziraat Bankası kanalıyla Bakanlık hesabına yatırmalarının ardından Bakanlığımız il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları ve işlemin belge üzerinde gösterilmesini sağlamaları şeklinde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Satış belgeleri için 02 Nisan 2018 Pazartesi günü akşamına kadar süre uzatım işlemi yapılmadığı takdirde, anılan tarihten sonra ürün (tütün mamulü, alkol ve alkollü içki) satın alınması mümkün olmayacak ve satıcıların mevcutlarında bulunan ürünleri Nisan ayı sonuna kadar tasfiye etmeleri zorunlu olacaktır. Nisan ayının sona ermesini müteakip ürün satışına devam edildiğinin tespiti halinde 4733 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin 5’inci fıkrasının ilgili bentleri gereğince idari para cezası yaptırımı uygulanacak ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında, satışa sunulan ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirileceği belirtilmektedir.

Faaliyetine devam etmesine rağmen süre uzatım işlemi yapmaması nedeniyle satış belgesi geçerliliğini yitirecek olan satıcıların (alkollü içki satıcıları için uygulanan mesafe şartı dahil) güncel mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden satış belgesi başvurusunda bulunması gerektiği belirtilmektedir.

Mülga Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından düzenlenmiş olan satış belgelerinin 2018 yılı süre uzatım işleminin yapılması halinde belgeler, 1 Mayıs 2019 tarihine kadar dolaşımda bulunacağı belirtilmektedir.

2018 YILI  İÇİN BELİRLENMİŞ YENİ BELGE ve SÜRE UZATIM İŞLEMİ BEDELLERİ

a)      TOPTAN SATIŞ BELGELERİ: Tüm mahallerde 5.750 TL

b)      PERAKENDE SATIŞ BELGELERİ:

1)      İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 300 TL

2)      İlçe merkezlerinde 210 TL

3)      Diğer mahallerde 75 TL

c)       AÇIK İÇKİ SATIŞ BELGELERİ:

1)          İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 1.240 TL

2)       Diğer mahallerde 480 TL

d)      NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ SUNUM UYGUNLUK BELGELERİ:

1)         İl merkezlerinde veya büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 3.035 TL

2)       Diğer mahallerde 2.760 TL